Scrim Jim

Scrim Jim

4x4 Scrim Jim-Small

4x6 Scrim Jim **Kit**

# Item # Item
1 4x6 Scrim Jim Frame* 1 4x6 Scrim Jim 3/4 Silk*
1 4x6 Scrim Jim 1/4 Silk* 1 4x6 Scrim Jim S/W*
1 4x6 Scrim Jim Solid* 1 Scrim Jim "Mounting Clamp"
1 Scrim Jim Case
4x6 Scrim Jim Frame*
4x6 Scrim Jim Full Silk
4x6 Scrim Jim 3/4 Silk*
4x6 Scrim Jim 1/4 Silk*
4x6 Scrim Jim S/W*
4x6 Scrim Jim Gold
4x6 Scrim Jim Sunlight
4x6 Scrim Jim Solid*
4x6 Scrim Jim 1-1/4 Silk
4x6 Single Net Scrim Jim
4x6 Double Net Scrim Jim

6x6 Scrim Jim **Kit**

# Item # Item
1 6x6 Scrim Jim Frame 1 6x6 Scrim Jim 3/4 Silk
1 6x6 Scrim Jim 1/4 Silk 1 6x6 Scrim Jim Silver/White
1 6x6 Scrim Jim Solid 2 Scrim Jim "Mounting Clamp"
1 Scrim Jim Case
6x6 Scrim Jim Frame
6x6 Scrim Jim Full Silk
6x6 Scrim Jim 3/4 Silk
6x6 Scrim Jim 1/4 Silk
6x6 Scrim Jim Silver/White
6x6 Scrim Jim Gold
6x6 Scrim Jim Sunlight
6x6 Scrim Jim Solid
6x6 Scrim Jim 1-1/4 Silk
6x6 Single Net Scrim Jim
6x6 Double Net Scrim Jim

8X8 Scrim Jim **Kit**

# Item # Item
1 8x8 Scrim Jim Frame 1 8x8 Scrim Jim 1/4 Silk Fabric
1 8x8 Scrim Jim 3/4 Silk Fabric 1 8x8 Scrim Jim Silver/White Fabric
1 8x8 Scrim Jim Solid Fabric 2 Scrim Jim "Mounting Clamp"
1 Scrim Jim Case
8x8 Scrim Jim Frame
8x8 Scrim Jim 1/4 Silk Fabric
8x8 Scrim Jim 3/4 Silk Fabric
8x8 Scrim Jim Full Silk Fabric
8x8 Scrim Jim Silver/White Fabric
8x8 Scrim Jim Solid Fabric
8x8 Scrim Jim Gold Fabric
8x8 Scrim Jim Single Net Fabric
8x8 Scrim Jim Double Net Fabric
8x8 Scrim Jim 1/2 Grid Fabric
Scrim Jim "Mounting Clamp"
Scrim Jim Case